Terrazzo Tiles
Privacy Policy

MAVİ PENCERE GÜZEL SANATLAR TAS. YAP. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

( Aydınlatma Metni )

Mavi Pencere Güzel Sanatlar Tas. Yap. San. Tic. Ltd. Şti. ( KAROİSTANBUL / Şirket ) olarak, 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ( Kanun ) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin
kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin
bilgilerine sunarız.
1. VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Mavi Pencere Güzel Sanatlar Tas. Yap. San. Tic. Ltd. Şti.
tarafından aşağıda açıklanan kapsamlar doğrultusunda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından
anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
2. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen ilke, şart ve amaçlarına uygun olarak
KAROİSTANBUL tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.
o Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
o Kurumsal iletişim ve şirket güvenliğini sağlamak,
o Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
o Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve
ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, dönemsel
kampanyalar için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
o İmzalanan sözleşme ve protokollere ilişkin iş ve işlemlerin icrası,
o Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
o Şirket’in sunduğu hizmetlere yönelik memnuniyet ve şikâyet süreçlerinin yönetimi,
o Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
o Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş
güvenliğinin temini,
o Yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini
sağlamak ve ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda ispat yükümlülüğünü yerine
getirmek.
KAROİSTANBUL, çalışan ve müşterilerine ilişkin edindiği bilgileri, söz konusu gerçek ve/veya tüzel
kişinin bilgisi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyeti
dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamaktadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI
Müşterilere ve çalışanlara ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, KAROİSTANBUL tarafından aşağıda belirtilen
amaçlar doğrultusunda şirketin iş ortakları, potansiyel iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken
yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.
o Sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre
özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması
ve icrası,
o Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, müşterilerden alınan uygulama görsellerinin
internet sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızda kullanılması ve ilgili iş süreçlerinin
yürütülmesi ile dönemsel kampanyalar için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
o Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
o Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi
içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi.
4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde izah edildiği amaçlar doğrultusunda, Şirket
faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla satış sözleşmesi ve mesafeli satış sözleşmeleri ile toplanmakta
olup, verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:
o Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle
saklanması,
o Şirketin sunduğu hizmet ve sonrasında ilgili desteğin sağlanması,
o Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
o Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru
menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
o Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla
saklanması,
o Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
o Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri
sahiplerinin açık rızasının bulunması.
5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUNDAN DOĞAN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek ve tüzel kişi ( İlgili Kişi ), KAROİSTANBUL’a başvurarak kullanmak üzere
kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir :
o Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
o Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

o Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
o Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve
varsa kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bu düzeltimin bildirilmesini isteme,
o Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve varsa kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere de bu imhanın bildirilmesini isteme,
o İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
o Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme.
Saygılarımızla;

MAVİ PENCERE GÜZEL SANATLAR
TAS. YAP. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.